เกี่ยวกับสหกรณ์ 
 

คำสั่ง รายชื่อคณะกรรมการชุดที่ 34


ร่างระเบียบ ว่าด้วย เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 2558

และคำขอกู้ ใหม่

 

 
 


ข่าวแจ้งพี่ๆที่เกษียณอายุราชการทั้งในปีที่ผ่านๆมาและประจำปี 2558 ขอเชิญมาเขียนคำร้องที่สอ.สส.ทหารเพื่อขอรับเงินสวัสดิการได้ภายในวันที่ 1 ต.ค.58 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.58
ในวันทำการสหกรณ์เวลาทำการ 0900 ถึง 1600 ยกเว้นวันหยุดราชการ,
วันหยุดตามประเพณีหรือวันหยุดตามประกาศของสหกรณ์
ผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปี 2558


คู่มือสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร


 
 

 

ภาพกิจกรรมประชุมใหญ่ 2558

 

 

 

 

 


 
สหกรณ์ออมทรัพย์ สื่อสารทหาร จำกัด  183/81 หมู่ 3 ถนนสรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม. 10210 โทรศัพท์ 021971289 โทรทหาร 5011688