"คุณธรรมข้อหนึ่งที่ยังมีอยู่อย่างบริบูรณ์ในจิตใจของคนไทยก็คือ การให้ การให้นี้ไม่ว่าจะให้สิ่งใด แก่ผู้ใด โดยสถานที่ใดก็ตาม เป็นสิ่งที่พึงประสงค์อย่างยิ่งเพราะเป็นเครื่องประสานไมตรีอย่างสำคัญระหว่างบุคคลกับบุคคล และให้มีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นด้วยสามัคคีธรรม"

กระแสพระราชดำรัส ที่พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 31 ธันวาคม 2545